Apie projektą

 

Anotacija

Sudėtinga dabartinė šalies socialinio kapitalo ir bendrai visuomenės sanglaudos būklė verčia analitiškai tirti tai įtakojančius procesus. Šio projektinio tyrimo pagalba siekiama analizuoti ir modeliuoti kultūrinių įvykių poveikį, kuris ženkliai prisideda prie individų būsenų formavimo bei atitinkamai visuomenės socialinio kapitalo bei socialinės sanglaudos raidos. Tokiu būdu siekiama sukurti modeliavimo priemonę, kuri leistų ne tik suvokti ir imituoti vykstančių reiškinių esmę, bet taip pat galėtų būti panaudojama kaip sprendimų paramos sistema kultūros formavimą įtakojančių sprendimų priėmimui.

Tam tikslui šiuo projektu siekiama sukurti kultūrinių įvykių poveikio individams bei visuomenei (i) kiekybinę matavimo metriką, (ii) konceptualų modelį ir (iii) imitacinį modelį. Tai leistų analizuoti socialinio kapitalo bei visuomenės sanglaudos dinamiką sparčiai vykstančią globalios konvergencijos bei lokalios poliarizacijos kontekste.

Kaip žinia, dalyvavimas kultūroje ir jos produkcijos bei paslaugų vartojimo pozityvus vaidmuo asmenybės tobulėjimui neginčijamas, tačiau iki šiol stokojama rimtesnių daugiadisciplininių tyrimų ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje, kurie analizuotų sudėtingų kultūros procesų ir socialinio kapitalo bei visuomenės sanglaudos netiesiogionius ryšius. Tai labai plati daugiadisciplininių tyrimų sritis, kurioje ligšiol dominavo kokybiniai metodai, todėl šiame projekte siekiama sukurti kiekybinės analizės priemones, kurios socialinio kapitalo raidą modeliuotų bendrai kultūros, kultūrinių industrijų ir kūrybingumo skatinimo kontekste, objektyviau matuojant ne vien tik tiesioginius investicijų į kultūrą rezultatus, bet ir jų netiesioginį poveikį.

Projektas prisidėtų ne tik prie Lietuvos kultūros ir kultūrinių industrijų poveikio visuomenės socialiniam kapitalui ir socialinei sanglaudai tyrimo, įgyvendinant kryptingesnį investavimą į kultūrą ir siekiant Kultūros politikos kaitos gairėse, Nacionalinėje pažangos programoje 2014 –2020 m. ir Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ iškeltų tikslų įgyvendinimo, bet taip pat sukurtų universalias analitines metodines ir modeliavimo priemones, kurias galima būtų panaudoti ir kitų šalių kultūros politikos sprendimų formavimui bei visuomenės socialinio kapitalo ir sanglaudos vystymo scenarijų testavimui.


Tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – dinaminių kultūros procesų socialinio poveikio matavimo metrikos ir konceptualaus bei agentais paremto imitacinio modelio sukūrimas.

Siekiant iškelto tikslo nuosekliai sprendžiami tokie uždaviniai:

1. Dinaminių kultūros procesų, kaip veikėjų, objektų ir įvykių sąveikos, socialinio poveikio konceptualaus modelio sudarymas, remiantis CIDOC-CRM metodika.

2. Socialinio kapitalo bei visuomenės sanglaudos įvertinimo metrikos sudarymas.

3. Agentais paremtų imitacinių technologijų standartizuoto ODD protokolo panaudojimas detaliajam (techniniam) modelio projektavimui.

4. Sudaryto detalaus projekto algoritmizavimas ir matematinio modelio sudarymas.

5. Agentais paremtos imitacinės platformos (pvz.: Repast, NetLogo, JADE ar pan.) pasirinkimas ir adaptavimas matematinio modelio programiniam realizavimui.

6. Kultūros procesų socialinio poveikio imitacinėje platformoje modeliavimas, suderinant modelio parametrus prie įvairių kraštinių sąlygų.

7. Hipotezių tikrinimas, pvz.: visuomenės lokalios poliarizacijos globalios konvergencijos kontekste egzistavimas; netiesioginio ryšio tarp kultūros procesų ir socialinio kapitalo bei visuomenės sanglaudos egzistavimas ir pan.

8. OSIMAS imitacinės paradigmos pritaikymo galimybių tyrimas, adaptuojant banginės agentų tarpusavio sąsajos bei bendro socialinio informacinio lauko modeliavimo principus tam, kad sukurti unikalų tinklinio socialinio kapitalo (visuomenės sanglaudos) modelį.

9. Kultūros procesų poveikio socialiniam kapitalui matavimo metrikos ir modelio testavimas bei suderinimas, tam, kad sukurti funkcinį imitacinį prototipą, pasinaudojant realios kultūrinių įvykių situacijos Lietuvoje duomenimis.

10. Projekto svetainės ir interaktyvios daugiavartotojiškos internetinės prieigos sukūrimas skirtas modelio testavimui, sklaidai ir viešinimui (virtuali laboratorija).

11. Tyrimo galutinės ataskaitos, mokslinių publikacijų rinkinio (ISI WOS žurnale), tarpt. konferencijos organizavimas ir konferencijos medžiagos leidinio (angl. proceedings) parengimas.


Pagrindinė informacija

Projekto registracijos Nr.: P-MIP-17-368

Projekto pavadinimas: Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas

Projekto pradžia: 2017-09-01

Projekto pabaiga: 2019-12-30

Projekto partnerių skaičius
Iš Lietuvos1
Iš užsienio2

Tarpinės ataskaitos pateikimo terminas: 2018-10-08

Baigiamosios ataskaitos pateikimo terminas: 2020-03-31 

Biudžetas (EUR): 102397